Regulamin Sklepu

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 


Wstęp
1. Właścicielem Sklepu i strony internetowej www.ZISNIO.com jest: P.H.U. “KRISS” Krzysztof Robert Zbutowicz, ul. Astonomów 26/12, 11-100 Lidzbark Warmiński NIP 7431370604 REGON 280382119, wpisany do CEIDG, dalej zwany Właścicielem.
2. Sklep prowadzi sprzedaż stacjonarną jak i sprzedaż wysyłkową mebli i produktów dekoracyjnych na terenie Polski. Na stronie internetowej dostępny jest asortyment z aktualnej oferty Sklepu.
3. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów wysyłkowych w Sklepie.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.
Oferta
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu ZISNIO nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient potwierdzając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w mailowym zamówieniu produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania płatności za zakupiony towar.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. Ewentualne zmiany cen produktów, nie będą dotyczyć towarów, na które Klient złożył już zamówienie.
7. Pracownicy Sklepu dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Ze względu na fakt, iż w ZISNIO sprzedawane są produkty również używane, jeżeli jest taka możliwość, przed złożeniem oferty kupna, Klient powinien udać się bezpośrednio do Sklepu w celu zapoznania się ze stanem towaru.
Zamówienie
8. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia za pośrednictwem strony www.ZISNIO.com podając swoje dane osobowe bądź dane firmy. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmian).
9. Zamówienia przyjmowane są drogą e-mailową (z e-mailowym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia).
10. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
a) Towar znajdujący się na stanie magazynowym: e-mailowe potwierdzenie warunków zamówienia przez Klienta i zaksięgowanie przelewu przez sklep ZISNIO lub odbiór przesyłki za pobraniem,
b) Towar nie znajdujący się na stanie magazynowym: wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości towaru.
11. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności lub w sytuacji gdy w terminie do 4 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia nie zostanie dokonana wpłata na konto.
12. W przypadku wybrania opcji przelewu jako sposobu płatności, zamówienie będzie zrealizowane po otrzymaniu złożonego przez Klienta zamówienia oraz zaksięgowaniu przelewu przychodzącego na rachunku bankowym 78 1160 2202 0000 0001 3813 6809. W przypadku niedochowania któregokolwiek z warunków zamówienie zostanie anulowane.
13. E-mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez ZISNIO nastąpi nie późnej niż w terminie 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia, oraz po zaksięgowaniu płatności na wyżej wymienionym koncie.
14. Ewentualne anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem przez Sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub drogą e-mailową. Potwierdzeniem przyjęcia anulacji zamówienia będzie wiadomość zwrotna do Klienta w formie e-maila.
15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sprzedawca ZISNIO skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
16. W przypadku mebli i przedmiotów wykonywanych na indywidualne zamówienie: czas realizacji rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na koncie zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia. W zależności od dostępności określonego wzoru mebla bądź tkaniny, realizacja zamówienia może potrwać od 2 do 8 tygodni. Wpłata pozostałej należności musi nastąpić przed odbiorem zamówienia. Zamówienie należy odebrać w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia, że jest gotowy, inaczej trafi do powtórnej sprzedaży a zaliczka przepadnie.
Warunki dostawy
17. Towar może zostać dostarczony przez kierowcę Sklepu, firmę kurierską lub odebrany osobiście w punkcie odbioru. Sposób dostawy określany jest przez Klienta podczas składania zamówienia.
18. Termin dostawy zamówionych towarów znajdujących się na stanie magazynowym ZISNIO , liczony od momentu przekazania zamówionego towaru do kierowcy Sklepu lub kuriera, wynosi do 3 dni roboczych (przeważnie jednak następnego dnia roboczego, chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin).
19. Zarówno adres, na który ma być dostarczony zamówiony towar, jak i przedział godzinowy dostawy przez kierowcę Sklepu lub kuriera, określany jest przez Klienta podczas realizacji zamówienia.
20. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kierowcy Sklepu lub kurierowi zgodnie z pkt 18 regulaminu, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
21. Odbiór osobisty wymaga telefonicznego lub e-mailowego umówienia się na konkretny dzień i godzinę.
22. Koszt dostawy brutto na terenie Polski w dni robocze w godzinach 8-17:
a) przesyłka w kopercie A4 – 20 zł.
b) standardowa paczka do 30kg – 30 zł.
c) standardowa paczka powyżej 30kg –za każdy następny kilogram powyżej 30kg dopłata – 2,10 zł.
d) transport kierowcy Sklepu – ustalany indywidualnie z Klientem.
e) Odbiór osobisty w naszym Sklepie – bezpłatny.
Płatności i bezpieczeństwo
23. Za dokonane zakupy w Sklepie Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów:
a) przelew bankowy na konto Właściciela 78 1160 2202 0000 0001 3813 6809
b) płatność przy odbiorze;
24. Koszty dostawy określone są w niniejszym regulaminie (pkt. warunki dostawy).
25. Warunkiem wydania towaru Klientowi jest zapłata za towar i przesyłkę.
26. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Właściciela do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.
27. W przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) do każdego zamówienia Właściciel dołącza paragon. Faktura VAT będzie wystawiona tylko w sytuacji, gdy kupujący zażąda takiego dokumentu.
28. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Właściciel będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, po wcześniejszym przesłaniu wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Reklamacje
29. Każdy mebel używany jest poddany renowacji i podlega gwarancji tylko w określonym zakresie. Stare meble mają prawo się rozsychać, pomimo że zostały poddane naprawie. Każda renowacja lub naprawa podlega indywidualnej wycenie. Rozeschnięcia nie podlegają reklamacji. Pracownicy ZISNIO dokładają wszelkich starań, aby meble były zrobione dobrze. Stare meble mogą posiadać pewne ubytki, które nie podlegają naprawie. Klient przed zakupem zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym stanu mebla. Klient musi mieć na uwadze, że meble stare są delikatne i wymagają szczególnego użytkowania, szczególnie, że m. in. meble wykończone woskiem lub politurą szelakową nie są odporne na wodę i wysoką temperaturę.
30. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem ZISNIO . Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
31. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 art. 7 ust. 1) w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
32. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu, w którym Klient dokonywał zakupu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić wpłaconą kwotę. Sklep zwykle w ciągu 24 godzin dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar nie będzie nosił znamion uszkodzenia lub innego uszczerbku w skutek eksploatacji Klienta, zwrot zostanie przyjęty. W przypadku, gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, a kupującym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, wystawiona zostanie faktura korygująca. Oryginał i kopia zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta w ciągu 48 godzin.
33. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny, koszty ich odesłania ponosi Klient. Opłata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
34. Towar przeceniony, sprzedawany po cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
35. ZISNIO nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Prywatność
36. Dane osobowe, o których mowa w pkt 8 regulaminu, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy Klient sklepu ZISNIO przekazuje swoje dane dobrowolnie.
37. Klient podaje dane niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.
38. Przekazanie danych osobowych sklepowi ZISNIO jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.
39. Zebrane dane osobowe są administrowane przez ZISNIO lub podmiot działający na rzecz ZISNIO i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w tym między innymi poprzez przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny.
40. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
41. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.
42. Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy regulamin, zgadzając się na wykorzystanie przez ZISNIO jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych.
Własność intelektualna
43. Wszelkie prawa do projektu strony internetowej zastrzeżone są przez właściciela Sklepu.
44. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
45. Wszystkie informacje dotyczące dostawców oraz ich produktów pochodzą z ogólnie dostępnych materiałów dostawców, ich stron internetowych lub informacji handlowych przesłanych do sklepu ZISNIO.
Postanowienie końcowe
46.Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).
47.Cena wyświetlana na karcie produktu nie uwzględnia kosztów transportu towaru. Koszty transportu uzależnione są od wielkość paczki, ilości zakupionych produktów, ciężaru, ubezpieczenia szklanych czy porcelanowych elementów, wyboru kuriera, czy odległości od Sklepu stacjonarnego. Te informacje zawarte są w pkt. “warunki dostawy” lub ustalane indywidualnie z pracownikiem Sklepu.
48. Wszelkie opinie i sugestie dotyczące naszych produktów i usług prosimy kierować pod adres sklep@zisnio.com Będziemy wdzięczni za poświęcony nam czas.
49. ZISNIO zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie www.ZISNIO.com

Last Updated on 07-07-2017 by admin